Các nguồn lực phát triển kinh tế nông nghiệp

Nhân tố tự nhiên (Điều kiện tự nhiên) Bao gồm: vị trí địa lý, khí hậu, thời tiết, hệ sinh thái, nước, đất đai rừng, biển, tài nguyên khoáng sản…