Nuôi trồng thủy sản trong nông nghiệp

Nuôi trồng thủy sản là một ngành tương tự thủy sản của nông nghiệp trên cạn. Trong nuôi trồng thủy sản, động vật hoặc rong biển được nuôi trồng trong…