Gai trên thân cây có ý nghĩa gì?

Thực vật có gai chích có ý nghĩa gì? Một số thực vật tự bảo vệ khỏi các động vật ăn thực vật. Để làm điều đó, chúng sử dụng…