Phương pháp nuôi giun đất đơn giản nhất

Để đối phó với sự xáo trộn của hệ sinh thái, một số khu khai thác sử dụng giun đất để chuẩn bị đất cho sự trở lại của hệ…

Sử dụng giun đất trong nông nghiệp

Giun đất là loài giun có hình ống, phân đốt, thường sống trong đất, ăn các chất hữu cơ sống và chết. Giun đất ít phổ biến hơn trong môi…