Các mốc thời gian của công nghệ trong nông nghiệp

Công nghệ trong nông nghiệp hiện tại có thể xem là phương pháp thay thế nông nghiệp truyền thống trong tương lai. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật nổi…